Сегодня: 18.09.2020
6+
Регистрация
Вход на сайтГлавная » Методическая копилка » Биология » Уроки, конспекты


Экосистема

11.05.2019, 19:22
Карапина Бекзада Тлеубековна
учитель биологии, Красноярская средняя школа №1
Ұзақмерзімдіжоспардыңбөлімі:
5.4AЭкожүйе Мектеп:
Күні: Мұғалімнің аты-жөні:
Сынып: 5 Қатысқандар саны: қатыспағандар:
Сабақ тақырыбы Экожүйелер
Осы сабақта қол жеткізген оқытумақсаттары(оқытубағдарламасынасілтеме) 5.6.1.1. экожүйеніңкомпоненттерінанықтау
Сабақ мақсаттары • «Экожүйе» сөзіне анықтама беру.
• Экожүйеніңкомпоненттерінанықтау.
• Экожүйекомпоненттерінемысалкелтіру.
Бағалаукритерийі • «Экожүйе» түсінігін анықтайды
• Экожүйенің компоненттерін атайды
• Экожүйе компоненттерін ажыратады
• Экожүйекомпоненттерінемысалкелтіреді
Тілдікмақсаттар Оқушыларжасайалады:
Экожүйеніңкомпоненттерінанықтаужәнеоныңауызшаформуласынжасау.
Пәндік лексика және терминология
Экожүйе, экожүйекомпоненттері, тіріорганизмдер,мекендейтінорын, қоректіктізбектер, өндірушілер, тұтынушылар, деструкторлар, қарым-қатынас, қоршаған орта, су жәнежерүсті-ауаэкожүйелер, жасандыжәнетабиғиэкожүйе, экологиялықфакторлар
Диалог үшінпайдалысойлемдер
Сізбұлағзағасәйкескелетінінесенімдісізбе …?
Бұлорганизмдердін осы экожүйекомпонентінежататынынқалайбілдіңіз?
Мен сенімдмін, бұл су/жербеті-әуеэкожүйесіемес...
Сізқалайойлайсыз, осы ортадақандайорганизмдермекендейді?
Бұл компонент экожүйесінежатады...
Бұлағзағасәйкескеледі ...
Табиғиэкожүйеніңжасандыэкожүйеденайырмашылығыбұл...
Бұлэкологиялық фактор әсеретеді ... былайша...
Это компонент экосистемы, к которому относится…
Құндылықтардыдағдыландыру

Жұппен, топпенсұрақтарғажауапбергенкезінде – құқыққа, мораль мен әртүрліпікірлергеқұрметкөрсету, ынтымақтастық (жылықарым-қатынастардағдыларынқалыптастыру) .
Ойлау – тапсырманыорындау мен қорытындылаукезінде.
Академиялық адалдық: плагиатқатөзбеушілік, диаграмма толтырубарысындабасқаадамдардыңойларынқұрметтеу.
Шығармашылық, сүйіспеншілікарқылыоқуғадегенәуестігіндамыту.
Пәнаралықбайланыс География
Ағылшынтілі – тілдікдағдыларын дағдыландыру
ИКТ-ніқолданудағдылары Презентациянықолдану
Ақпараттыіздеу
Алдын-ала алынғанбілім Жануарлар мен өсімдіктердің қоршаған ортаның жағдайларына қалай бейімделетінін түсіндіру (2-3 сынып)
Қоректік тізбекте тірі организмдердің өзара қарым-қатынасын түсіну(4-сынып)
Өсімдіктердің өсуіне әсер ететін факторларды зерттеу(4-сынып)
Тіршілік ету ортасына байланысты өсімдіктер тобын және жануарларды атау (2-сынып)
Тірі организмдердің табиғи тіршілік ету ортасын сипаттау (4-сынып)
Қоректік тізбек арқылы жануарлардың күн жүйесіне тәуелділігін түсіндіру (4-сынып)
Ход урока
Жоспарланған сабақ кезеңдері Сабақ барысындағы жоспарланған іс-қимыл Ресурстар
Сабақ басы
3 мин
Ұйымдастырукезеңі
Starter
(Г) Оқушыларғакөптегенәртүрліойыншықтартарату. Ойыншықтарды олардың тіршілік ету ортасына байланысты топтарға бөлуге ұсыныңыз.
(К) Тірі организмдердің бір-бірімен және қоршағн ортамен қарым-қатынасының ерекшеліктеріне байланысты (мысалы: орман, теңіз, дала) олар табиғата бір аумақта мекендейтінін ескеріп, нәтижелерді талқылау.
Керібайланыс: оқушы – оқушы, мұғалім – мұғалім.

Тақырыбынанықтаужәнесабақтыңмақсаты. Жануарларойыншықтары (картинки)

Презентация
3 мин Терминдарменжұмыс.
Оқушылартерминдардыатап, дәптерлерінежазыпалады.
среда обитания мекен ету ортасы habitat
экосистема экожүйе ecosystem
окружающая среда қоршаған орта environment
Потребители Тұтынушылар Consumers
Производители Өндірушілар Producers
Деструкторы ыдыратушылар Destructors
Презентация
Сабақортасы
7 мин

2 мин

5 мин

3 мин

2 мин

3 мин

5 мин

«Экожүйе» түсінігін схема түрінде беру: Экожүйе = тіріағзалар + тіршілікетуортасы
Оқушыларға «Экожүйедегеніміз не?» фильмінкөрсету
Видеоныталқылау
Керібайланыс:мұғалім – оқушы.

(К) Оқушылар «Меніңүйім» ойынынойнайды. Әрбіроқушыэкожүйекомпонентіжазылғанкарточкасыналады. Мысалы:тиін, кірпі, жолжелкен, көл, қарағай, орман, шабындық, шортан.
Тапсырма: тірі организм мен олардыңтіршілікортасыменбайланыстысәйкестікті тап.
Керібайланыс: оқушы – оқушы.
Құрылғанжұптарғаолардыңойыншаэкожүйекомпоненттерінежетіспейтінінсызбадакөрсету. Мысалы, егержұпкірпіжәнеорманнантұрса,ондаоқушыларсызбасынжетіспейтінкомпоненттерментолықтырады: саңырауқұлақтар, гүлдер, ағаштар, құстар.
(П) Оқушылар жұппенөзсхемасындағыорганизмдердіүштопқабөледі: өндірушілер, тұтынушылар, деструкторлар (оқушылар осы ұғымдардыбілмейтінінеқарамастан)
Керібайланыс: оқушы – оқушы.
(Г) Оқушылартоптатіріағзалардыдеструкторлар, өндірушілер жәнетұтынушыларғабөлубойыншажекежұмыстарыныңнәтижелерін талқылайды.Олартіріағзалардыңтопқа бөлуін түсіндіреді.
Керібайланыс: оқушы – оқушы, мұғалім – оқушы.
(П) Оқушыларғатіріағзалардыңөндірушілердің, тұтынушылардың және деструкторларға бөлген және жасалғанжұмыстарынақайтаоралуынаұсыну.Осы анықтамалдыбілгенненкейін, оларжұптасыпжасағанжұмыстарынқайтапайымдайды.
Дәптергеанықтамалдыжазу: өндірушілер, тұтынушылар, деструкторлар.
(Г) Оқушыларғаэкожүйедегітіріорганизмдердіңқоршағанортаменбайланысынсахналайтынрөлдікойынды ұсыныңыз.Әртопқасахналайтынбелгілібірэкожүйеатауынұсынуқажет: орман, тоған, дала, өзен, мұхит, аквариум.
Керібайланыс: оқушы – оқушы. Мультфильм на англ. языке «Что такое экосистема?» https://www.youtube.com/watch?v=0Gm9zJS10-E
Карточки
Презентация

4 мин (О) Оқушыларрөлдікойындыбақылап, экожүйекомпоненттерінанықтап, олардыкестегетолтырады.
Өндірушілер Тұтынушылар Деструкторлар Тірітабиғаттағыкомпонеттердіңмекендеуорны

Дескриптор:
Оқушы
• «экожүйе» түсінігін тұжырымдайды
• Экожүйе компоненттерін анықтайды;
• Экожүйе өндірушілерін, тұтынушыларын, деструкторларын анықтайды Рабочие листы

Сабақ соңы
3 мин Қорытындылау.
Сабақ соңында оқушылар рефлексия жүргізеді:
- білдім, неніүйрендім
- бұл түсініксіз қалды
- неменжұмысістеуқажет
Дифференциация – қалайСізкөбірекқолдаужасауғажоспарлайсыз? Аса қабілеттіоқушыларменСізқандайміндеттержоспарладыңыз? Бағалау – Сізоқушылардыңтақырыптымеңгергенін қалай анықтайсыз? Денсаулықжәнеқауіпсіздікережелерінорындау
Тапсырмалардыіріктеуде, нақтыоқушыданкүтілетіннәтижесінде,оқушығажекеқолдаукорсетудедифференциациякөрінеді. Дифференциациясабақтыңкезкелгенкезеңіндежәнеуақыттыұтымдыпайдалануынескереотырыппайдаланылады. Жұппенжұмыс
Топпенжұмыс
Аты – жөні Белсендіәдістердіқолдану
Сабақбойыншарефлексия

Сабақ/оқытумақсаттарышынайыболдыма?
Оқушылардың түгеліОқытуМақсаттарынажеттіме?
Егержетпесе, не себепті?
Сабақта дифференциациядұрысөткізілдіме?
Сабақтыңуақыткезеңдеріменшектелдіме?
Сабақжоспарынанболғанауытқуларжәненесебепті? Осы бөлімді сабақты тұжырымдауғақолданыңыз.Солжақтаберілген, Сіздіңсабағыңыздыңеңмаңыздысұрақтарғажауапберіңіз.

Жалпыбағалау
Қандайсабақтыңекіаспектісіжақсыөтті (оқытутуралыжәнеоқужайлыойланыпкөрші)?
1:

2:

Сабақты жақсартуға не әсеретеалады(оқытутуралыжәнеоқужайлыойланыпкөрші)?
1:

2:

Меніңсабақбарысындасыныпнемесежекеоқушылардыңжетістіктері/қиындығытуралыанықтадым, келесісабақтарда негеназараударуқажет?


Категория: Уроки, конспекты | Добавил: karapina93
Просмотров: 339 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0

Нравится

Понравился материал? Оставьте свой комментарий ;)
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:Каталог

Я - Учитель!

Квесты для детей

Журнал для педагогов
Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Конкурсы для детей

Новые разработки


© 2012 - 2020 Международное сообщество педагогов "Я - Учитель!"

Я - Учитель!
------------------------------
О проекте
.............................................
Обратная связь
.............................................
Отзывы о сообществе
.............................................
Баннеры, награды
.............................................
Образовательные сайты
.............................................
Реклама на сайтеЯндекс.Метрика

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-54568 от 21.06.2013г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР).
Соучредители: ИП Львова Е.С., Власова Н.В.
Главный редактор: Львова Елена Сергеевна
info@pochemu4ka.ru
Тел. 89277797310
Информация на сайте обновлена: 18.09.2020

Сайт для учителей, воспитателей и педагогических работников.

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе законом РФ «Об авторском праве и смежных правах». Любое использование материалов с сайта запрещено без письменного разрешения администрации сайта.


Опубликовать разработку
................................................
Получить свидетельство
................................................
Создать портфолио
................................................
Создать блог
................................................

Партнеры сообщества:
---------------------------------
Конкурсы Рунета
.................................................
Детский портал "ПочемуЧка"
.................................................
Конкурсы "Любознайка"
.................................................
Мастерилкино
.................................................
ПедБлог